پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

پروژه ویلای موصلی اصفهان عکس

این پروژه به صورت دعوت از تعدادی معمار صورت گرفت و ما رتبه ی دوم را کسب نمودیم