مسابقه معماری ژاپن عکس

مسابقه معماری ژاپن عکس

مسابقه معماری ژاپن عکس

مسابقه معماری ژاپن عکس

کسب عنوان طرح تقدیر شده در مسابقه طراحی فضای تفریحی و پلازای عمودی ژاپن..